תקנון הצטרפות לתכנית עידוד תרומות
לעמותת מעגלי שמע (ע״ר) במסגרת עיגול לטובה

1 . מעגלי שמע (ע״ר) – להלן: ("העמותה") מעוניינת לעודד תרומות מהציבור הרחב עבור פעילותה ומטרותיה.
2 . לצורך עידוד תרומות מהציבור הרחב העמותה תעניק קוד קופון בסך 100 ₪ לרכישה באתר אופטיקנה, באדיבות חברת אופטיקנה, הכל בכפוף להוראות תקנון זה והמדיניות והנהלים של חברת אופטיקנה ("ההטבה"), לכל אדם שיצטרף לתכנית עיגול לטובה למעגלי שמע (ע"ר) ("מצטרף") במסגרתה חיוביו בכרטיס האשראי יעוגלו לשקל הקרוב כאשר התוספת לחיוב תינתן כתרומה לעמותה ("התכנית").
3 . ההטבה תינתן באמצעות הודעת דואר אלקטרוני שתישלח ישירות למצטרף. תוקף ההטבה יופיע גם הוא באותה הודעה, והוא התאריך הקובע לתקופת הזכאות למימוש ההטבה.
4 . השימוש בהטבה הינו לצורך רכישה בחנויות הפיזיות בלבד. הקופון מוגבל למימוש אחד, כולל כפל מבצעים והנחות ואינו ניתן לשינוי, להחלפה או להמרה בכסף או בשווה כסף. ההחלטה לגבי אופן השימוש בהטבה הינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אופטיקנה ובאחריותה הבלעדית.
5 . הצטרפות לתכנית מעידה כי המצטרף קרא או שניתנה לו ההזדמנות לקרוא את הוראות תקנון זה וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראות תקנון זה, ללא כל סייג.
6 . ההצטרפות לתכנית תתאפשר לבגירים בלבד (בגילאי 18 ומעלה).
7 . התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.
8 .בעת סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים הנוגעים ו/או הקשורים לתכנית ו/או להטבה, תגברנה הוראות תקנון זה.
9 . העמותה שומרת לעצמה הזכות להפסיק ו/או לבטל את התכנית, כולה או מקצתה, לשנות את
תנאי תקנון זה לרבות תנאי התכנית ו/או הוראות התכנית, כולה או מקצתה ו/או להאריך את תקופת התכנית וזאת, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה
מראש, לרבות אך לא רק בשל תקלה ו/או הפרעה ו/או שיבוש ו/או טעות ו/או מניעה מהצטרפות לתכנית או מכל סיבה אחרת שהעמותה תימצא לנכון.
10 . העמותה לא תהיה אחראית לכל מקרה של מניעה לשימוש בהטבה ו/או לפקיעת תוקפה ו/או לשינוי תנאיה ו/או לביטולה. כמו כן, העמותה לא תהיה אחראית נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה מכל סוג שיגרם למצטרף לרבות אך לא רק אם נגרמה כתוצאה ממימוש ההטבה ו/או תקלה ו/או הפרעה ו/או שיבוש ו/או טעות ו/או מניעה כלשהי לרבות כזו שמקורה בתשתית אינטרנטית ו/או באספקת רשת אינטרנטית ו/או בתקשורת ו/או בתשתית אחרת, בין אם בשל מכך נמנעה השתתפות בתכנית ובין אם לאו.
11 . למען הסר ספק, מובהר ומודגש בזה כי העמותה שומרת לעצמה הזכות שלא לאפשר ו/או לפסול הצטרפות של מצטרף לתכנית שיתברר כי אינו עומד בכלל התנאים המוגדרים בתקנון זה.
12. מובהר בזאת כי, בנוסף להוראות תקנון זה, הזכאות והשימוש בהטבה כפופים לנהליה ומדיניותה של חברת אופטיקנה. העמותה לא תהא אחראית במקרה של מניעה ממימוש ההטבה או שינוי תנאיה.
13 . סמכות השיפוט בכל הנוגע לאכיפת הוראות תקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד וזאת על-פי הדין הישראלי בלבד.
14 . ניתן לפנות בכל שאלה הנוגעת לפעילות לנציג העמותה בדוא"ל: kerenm@shema.org.il.

צרו קשר

דילוג לתוכן